2018 Yılı KOBİ Teşvikleri Hakkında

2018 Yılı KOBİ Teşvikleri Hakkında

Teşvikler; birçok KOBİ’nin istikrarlı olarak gelişmesinde ve büyümesinde çok önemli rollere sahip. Artık yeni bir yıla girdiğimize göre bu yıl KOBİ’lerin en çok merak ettiği konuların başında 2018’deki teşvikler geliyor. Teşvikler konusunda meraklı olan KOBİ’ler için bu içeriği hazırladık. Detaylar yazımızın devamında!

KOSGEB’in 2018 Yılında Destek Vereceği Programlar

İlk önce desteğin kesildiği ve 2018’de devam etmeyecek teşviklerden bahsedelim;

2018’de devam etmeyecek teşviklerden biri Asgari Ücret Teşviki. Yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesinde teşvik için ayrı bir ödenek ayrılmadığı fakat 2017’den kalan teşvik ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Devam etmeyecek olan teşviklerden bir diğeri de, SGK verilerine göre 5 milyondan fazla işletmenin yararlandığı Prim Ertelemesi, yeni bir düzenleme yapılmazsa 2018 yılında olmayacak.

Verilecek desteklere gelecek olursak;

Girişimcilik Destek Programı: 50.000 TL geri ödemesiz, 100.000 TL geri ödemeli destek.

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Genel Destek Programı: 15 farklı konuda 470.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı: Ortak sorunlara çözümler için 1.500.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek;

-Ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güç birliği projelerinin desteklenmesidir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı: 300.000TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000TL’ye kadar geri ödemeli destek.

Bu programın amacı,

-Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

-KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

AR-GE, İnovasyon Destek Programı: 1.500.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

-Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi,

-Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı: 1.500.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

-Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması,

-Ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: 5.000.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, 

-Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak,

-Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

-KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

-Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

-Patent belgesi ile koruma altına alınan,

-Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

-Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı: 100.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

-Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

-Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanmasıdır.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

-Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

-Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

-Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti,

-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

-Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: 60.000 ABD Doları Destek.

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,

a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

Olmak üzere iki alt programdan oluşur.

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 150.000TL’ye kadar destek.

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

Stratejik Ürün Destek Programı: 5.000.000TL’ye kadar destek.

Bu programın amacı,

-İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

-Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

-KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,

-KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,

-Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Kredi Faiz Desteği: 300.000TL’ye kadar faiz desteği.

Bu programın amacı,

KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

-Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

– Finansman sorunlarının çözümü,

-İstihdam yaratmaları,

-Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB bünyesinde, ürün kalitesini geliştirmeye yönelik 12 metal  ve plastik/kauçuk laboratuvarında yapılan test materyallerine %50 destek.

Bu program,

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde,

KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları