Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Kesinti anlamı taşıyan tevkifat kelimesini, özellikle şirket muhasebelerinde çok sık duyarız. Belirli bir tutarın içerisinden yapılacak kesintilere tevkifat adı verilir. Katma değer vergisinin birden fazla taraf arasında bölüşülmesi işlemine de tevkifat işlemi adı verilmektedir. Bu anlamda düzenlenen faturalarda, belirtilen katma değer vergisinin iki tarafa da bazı şartlarda paylaştırılması mümkündür. Bu işleme tevkifat işlemi, verginin iki taraf arasında paylaştırıldığı bu tip faturalara da tevkifatlı fatura denilmektedir. Tevkifatlı fatura temel olarak standart faturalardan pek de farklı değildir. Tek farklılık; hesaplanan verginin hem alıcı hem de satıcı için belirli oranlarla hazırlanmış olmasıdır.

Hangi Kurum ve Şirketler Tevkifatlı Fatura Düzenleyebilir?

 • Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri,
 • Belediyeler ve köyler ile tüm bunların temsil ettikleri her tür birlikler,
 • Döner sermaye yöntemi ile faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlar,
 • Meslek kuruluşlarından kamu niteliğine haiz olanlar,
 • Emekli sandıkları ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Özelleştirme kapsamında olan kurum ve kuruluşlar
 • İktisadi devlet teşekkülleri ile her tür kamu iktisadi kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Tüm borsalar
 • İMKB’de işlem gören paylara sahip şirketler.

Tevkifatlı Fatura Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tevkifatlı fatura düzenlenirken, mal ya da hizmet için katma değer vergisi kapsamında belirlenen oran üzerinden işlem yapılır. Bu oran; belirlenen tevkifat oranları doğrultusunda bölüşülerek, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor, bir faturada KDV tevkifatı yapılabilmesi için, fatura tutarının KDV dahil 1.000₺’nin üzerinde olması gerekmektedir. Bu tutarın altında olan faturalarda tevkifat işlemi yapılamaz.

Tevkifat oranları doğrultusunda, tevkifat hesaplaması KDV tutarı üzerinden yapılır. Örneğin: 5.000₺ tutarındaki bir ürün için %18 olarak hesaplanan KDV tutarı 900₺ olacaktır. Tevkifat oranı, yaptığımız iş için 5/10 olduğunda; bu toplam KDV ‘nin yarısının alıcı tarafından bize, diğer yarısının ise vergi dairesine ödeneceğini gösterir. Oran 7/10 olduğunda; 900 ₺’nin %70’i olan 630₺ alıcı tarafından vergi dairesine ödenecek, 900-630=270₺ ise şirketimize ödenecektir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları